Rol en opdrachten

De secretaris-generaal

Administratieve structuur

De voorzitster

Transparantie

De raad voor maatschappelijk welzijn

Vacatures in het OCMW

Werken bij het OCMW

OCMW-nieuws

Publicaties

yellow_triangle_article_CPAS_Schaerbeek

Focus op de financiële situatie van het OCMW

In juni laatstleden stelde het OCMW van Schaarbeek, tijdens de voorbereidende werkzaamheden met het oog op de afsluiting van de rekening van het jaar 2022, grote financiële verliezen vast over de boekjaren 2017 tot 2023. Het OCMW, vertegenwoordigd door zijn raad voor maatschappelijk welzijn en directiecomité, heeft direct stappen ondernomen om te begrijpen hoe deze boekhoudkundige tekortkomingen konden ontstaan, de exacte bedragen ervan te kennen en om maatregelen te kunnen nemen om te vermijden dat een dergelijke situatie zich opnieuw zou voordoen.

Dankzij een interne analyse die samen met de gemeente Schaarbeek, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Federatie van de gemeenteontvangers en financieel directeurs van de OCMW’s van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd uitgevoerd, heeft het OCMW het exacte bedrag van deze tekorten kunnen bepalen, namelijk 17.491.000 €.

Aangezien de OCMW-teams zich ervan bewust zijn dat deze situatie en de mogelijke gevolgen ervan op de begrotingen van het OCMW en de gemeente voor de komende jaren, terecht veel vragen zullen doen rijzen, is het in de beste omstandigheden en in alle transparantie voortzetten van hun opdrachten een topprioriteit. Met het oog hierop worden dan ook in de nabije toekomst structurele maatregelen ingevoerd om te besparen en de goede werking van het OCMW van Schaarbeek te bestendigen.

Om het begrotingsevenwicht te herstellen, moeten de gemeente en het OCMW een driejarig besparingsplan opstellen voor de jaren 2024 tot 2026, opdat de gemeente vervolgens een subsidieaanvraag kan indienen bij het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën (BGHGT) om de financiële impact van deze tekorten te verminderen.

Deze kritieke situatie is nogal verrassend aangezien de rekeningen en begrotingen van het OCMW allerlei controles ondergaan vooraleer goedgekeurd te worden. Hoewel de boekhoudkundige tekorten al tijdens de vorige ambtstermijn begonnen, zullen de huidige politici hun verantwoordelijkheden opnemen in deze zaak. “In deze moeilijke context en in een geest van collegialiteit met de gemeenteoverheden, nemen de directie van het OCMW en ikzelf met de hulp van de interne controleur, de nodige maatregelen om de wanpraktijken uit het verleden een halt toe te roepen en opnieuw vanop een solide basis te vertrekken. We zijn dan ook vastbesloten om onze wettelijke opdrachten uit te voeren en een kwaliteitsvolle sociale begeleiding te waarborgen met het oog op empowerment, ondanks de huidige begrotingsproblemen” zo legde Sophie Querton uit.

Tot slot heeft het OCMW ermee ingestemd dat het Gewest, na de goedkeuring van de rekening 2022 van het OCMW tijdens de gemeenteraad van 18 oktober 2023, een externe audit zal uitvoeren. Het doel hiervan is om de analyse van het OCMW te toetsen aan die van externe experts.

pink_triangle_article_CPAS_Schaerbeek

Derniers articles

Het OCMW versterkt zijn samenwerking met Le Figuier

Sinds 2022 werkt het OCMW van Schaarbeek samen met de vzw Le Figuier om een beroep te kunnen doen op een tussenpersoon die gespecialiseerd is in huiselijk en intrafamiliaal geweld zodat het OCMW slachtoffers van deze soorten geweld naar deze gespecialiseerde vereniging kan doorverwijzen.

Wat als we er nu eens rustig over spreken?

Aan de loketten, in de straten of wijken, in de sociale wijkcentra of zelfs aan de telefoon, de medewerkers van het OCMW krijgen hoe langer, hoe meer te maken met driftige, ongeduldige, onbeschofte burgers.

Een nieuwe crèche in hartje Schaarbeek

Een nieuwe crèche in hartje Schaarbeek

Op 13 oktober 2023 werd crèche ’Courte Echelle’ van het OCMW van Schaarbeek officieel geopend in aanwezigheid van Bénédicte Linard, minister bevoegd voor kinderen in de Federatie Wallonië-Brussel, en van Sophie Querton, voorzitster van het OCMW van Schaarbeek.

Opendeurweek in 22Rogier van 10 tot 17 oktober

Opendeurweek in 22Rogier van 10 tot 17 oktober

Kom van 10 tot 17 oktober de verschillende diensten ontdekken die worden aangeboden in 22 Rogier, het sociale wijkcentrum van het OCMW van Schaarbeek dat zich middenin de Josaphat- en Daillywijken bevindt.

Sociaal werk daaronder valt ook straatwerk

Al verschillende jaren stellen we vast dat we de jongeren van 18 tot 25 jaar moeilijker kunnen bereiken en dit liet zich voelen in de diensten die deze doelgroepen begeleiden.

Focus op het Digital Buddiesproject

Het Digital Buddiesproject is een intergenerationeel project dat het OCMW van Schaarbeek, via zijn openbare computerruimte ‘CybeRogier’ samen met het OCMW van Evere voert.

Een warme koffie!

Zin in een koffie moment? Kom op vrijdagochtend van 9 tot 12 uur naar onze sociale antenne Le22Rogier!

Een betaalbaar internet voor iedereen

De operator Telenet biedt de begunstigde burgers van het OCMW van Schaarbeek en van de openbare computerruimte CybeRogier de kans om gedurende twee jaar een internetverbinding aan een verminderd tarief te genieten.