Rol en opdrachten

De secretaris-generaal

Administratieve structuur

De voorzitster

Transparantie

De raad voor maatschappelijk welzijn

Vacatures in het OCMW

Werken bij het OCMW

OCMW-nieuws

Publicaties

left_circle_f.a.q._cpas de schaerbeek

F.A.Q.

Vragen? Wij beantwoorden ze!

right_circle_f.a.q._cpas de schaerbeek
illu_f.a.q_cpas de schaerbeek

;

design_line_f.a.q._cpas de schaerbeek

Overloop voordat u contact met het OCMW opneemt eerst even deze lijst met veelgestelde vragen!

Waar bevindt het OCMW van Schaarbeek zich, hoe geraakt u er en wat zijn de openingstijden?

Het OCMW van Schaarbeek is gevestigd aan de Auguste Reyerslaan 70 in Schaarbeek, vlakbij de MIVB-haltes “Diamant” en “Meiser” en ook dicht bij het gelijknamige treinstation. U geraakt er dus gemakkelijk te voet en/of met het openbaar vervoer. Het OCMW heeft geen openbare parking en parkeren vóór het OCMW is evenmin mogelijk. Klik ici om onze openingstijden te raadplegen.

Hoe kan ik contact opnemen met het OCMW van Schaarbeek?

U kunt het callcenter van het OCMW bereiken op volgend nummer: 02 240 30 80.

We zijn ook bereikbaar via e-mail: info@cpas-schaerbeek.brussels 

Tot slot beschikken we ook over een formulier waarmee u online hulp kan vragen.

Wat houdt maatschappelijke integratie in?

Sinds 1 oktober 2002 spreken we niet meer van bestaansminimum (minimumuitkering), maar van recht op maatschappelijke integratie. Dat maatschappelijk recht kan concreet de vorm aannemen van een baan, een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke Integratie (onder de vorm van een contract), of nog, de toekenning van een leefloon. Om het recht op maatschappelijke integratie te genieten moet de aanvrager volgende voorwaarden gelijktijdig vervullen:

1. Nationaliteit: Belg, staatloos of erkend vluchteling zijn, of vreemdeling zijn ingeschreven in het bevolkingsregister (m.a.w. gevestigd zijn), of nog, burger van de Europese Unie zijn of familielid van een burger van de Europese Unie met een verblijfsrecht van meer dan 3 maanden.

2. Leeftijd: meerderjarig zijn, of minderjarig ontvoogd door het huwelijk, of ongehuwde minderjarige met een of meer kinderen ten laste, of zwangere minderjarige.

3. Verblijfsplaats: gewoonlijk, vast en legaal in België verblijven.

4. Onvoldoende bestaansmiddelen: niet over voldoende bestaansmiddelen beschikken. De aanvrager kan hier geen aanspraak op maken en is ook niet in staat om die via eigen inspanningen of op andere wijze te verkrijgen. Het OCMW berekent de inkomsten van betrokkene overeenkomstig de regelgeving. In bepaalde gevallen worden de inkomsten van samenwonenden mee in rekening gebracht.

5. Werkbereidheid: de aanvrager moet zijn werkbereidheid aantonen, tenzij gezondheids- of billijkheidsredenen dat verhinderen. Voor jongeren onder de 25 jaar geldt een specifieke regel: aanvaarden ze een geïndividualiseerd contract voor maatschappelijke integratie, dan vervullen ze deze “werk”-voorwaarde. Dat contract kan zowel betrekking hebben op werk, als op opleiding, studies.…

6. Uitputting van de rechten op sociale uitkeringen: de rechten doen gelden op uitkeringen die de persoon krachtens de sociale wetgeving kan genieten (pensioen, werkloosheidsuitkeringen).

7. Uitputting van de rechten op alimentatie: in dat geval kan het OCMW de aanvrager verplichten zijn rechten ten aanzien van zijn onderhoudsplichtigen te doen gelden (partner, ex-partner, ouders, kinderen).

Bij wie kan ik terecht voor financiële hulp?

Wie het moeilijk heeft en hulp wil aanvragen bij het OCMW, moet een afspraak maken met een maatschappelijk werker van het OCMW van de gemeente waar hij of zij woont. Het OCMW van Schaarbeek is enkel bevoegd voor inwoners van Schaarbeek.

De aanvrager krijgt een afspraak. Tijdens dat onderhoud onderzoekt de maatschappelijk assistent de hulpaanvraag en informeert de persoon over zijn of haar rechten en plichten. De aanvrager verstrekt op zijn beurt alle elementen die voor het sociaal onderzoek noodzakelijk zijn. Opgelet: als er opzettelijk onjuiste of onvolledige informatie aan het OCMW wordt verstrekt, kan de toegekende hulp worden opgeschort of geschrapt en desgevallend worden teruggevorderd.

Na het eerste onderhoud krijgt de persoon een ontvangstbewijs dat staaft dat een hulpaanvraag werd ingediend.

Op basis van die informatie stelt de maatschappelijk werker een sociaal verslag op dat aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt voorgelegd. Die neemt dan een beslissing over de hulpaanvraag. Merk op dat aanvragers van een leefloon recht hebben om te worden gehoord op de dag dat hun dossier wordt onderzocht.

Binnen 30 dagen na ontvangst van de hulpaanvraag moet een beslissing worden genomen die binnen de 8 dagen moet worden betekend (m.a.w. officieel meegedeeld).

Is de aanvrager het niet eens met de beslissing van het OCMW of werd de beslissing niet binnen de opgelegde termijn genomen, dan kan de aanvrager binnen de 3 maanden vanaf de betekening of vanaf de datum waarop die ten laatste had moeten worden verstuurd, beroep aantekenen bij de Arbeidsrechtbank.

Wat zijn de wachttijden om financiële steun te krijgen?

Binnen de 30 dagen na ontvangst van de hulpaanvraag moet een beslissing worden genomen die binnen de 8 dagen moet worden betekend.

Kan ik financiële hulp krijgen zonder werk te zoeken?

Neen, want werkbereidheid is een van de toekenningsvoorwaarden voor het leefloon en equivalent leefloon. Op deze regel zijn er echter uitzonderingen, als de aanvrager om gezondheids- of billijkheidsredenen niet kan werken.

Gezondheidsredenen

Gezondheidsredenen zijn medische redenen die met een medisch attest moeten worden gestaafd. Bovendien kan het OCMW de aanvrager die gezondheidsredenen inroept onderwerpen aan een medisch onderzoek door een arts die door het OCMW is gemandateerd en wordt vergoed.

Billijkheidsredenen

Het OCMW beoordeelt de billijkheidsredenen voor ieder geval afzonderlijk. De beoordeling hangt van verschillende factoren af.

Wat is het verschil tussen het leefloon en maatschappelijke hulp?

Het leefloon is altijd financiële steun. Maatschappelijke hulp kan volgende vormen aannemen: financiële ondersteuning, hulp in natura, een aanvraag voor een referentieadres voor een dakloze of een andere vorm van hulp. Zelfs een leefloongerechtigde kan aanvullende maatschappelijke hulp aanvragen.

Wat zijn de voorwaarden om hulp te krijgen van het OCMW?

Binnen ons OCMW kunt u verschillende soorten hulp krijgen. De voorwaarden om recht te hebben op een leefloon (LL) zijn:

  • Effectief in België en op het grondgebied van de gemeente Schaarbeek verblijven
  • Meerderjarig zijn of daarmee zijn gelijkgesteld
  • Belg zijn of behoren tot bepaalde categorieën van vreemdelingen
  • Niet over voldoende bestaansmiddelen beschikken
  • Werkbereid zijn
  • Zijn rechten op andere sociale uitkeringen (werkloosheid, ziekenfonds, handicap,…) of op alimentatie hebben doen gelden 

We kunnen ook meer algemene maatschappelijke hulp (zoals hulp bij medische kosten, energiekosten, huurgeld,…) toekennen. Voor die twee soorten hulp zal een maatschappelijk assistent een onderzoek verrichten.

Hoe dien ik een hulpaanvraag in?
  • Stuur een e-mail, in het Nederlands of het Frans, naar volgend adres: info@cpas-schaerbeek.brussels
  • Vul het online formulier hulpaanvraag in
  • Kunt u niet via e-mail communiceren, kom dan gerust naar de spreekuren van het OCMW
  • De maatschappelijk werkers van het OCMW stellen de aanvragen in het Nederlands en het Frans op (spreekt u een andere taal, kom dan samen met een tolk naar het spreekuur)
Wanneer betaalt het OCMW het toegekende leefloon uit?

Het OCMW beschikt na de beslissing tot toekenning van een leefloon over een termijn van 15 dagen om het uit te betalen. De betalingen gebeuren doorgaans tijdens de laatste 3 werkdagen van iedere maand. Vergt uw dossier een maandelijkse controle (u moet bijvoorbeeld een bewijs van werk of van gebrek aan werk voorleggen) dan zal de betaling pas gebeuren nadat we uw document hebben ontvangen. 

Neem als die termijn verstreken is contact op met uw maatschappelijk assistent of laat een bericht achter bij het callcenter (02 240 30 80).

Ik ben werkloos. Helpt het OCMW mij een baan te vinden?

Ja. Om hulp te krijgen van het OCMW bij het zoeken naar werk, moet u een leefloon ontvangen. Verkeert u in dat geval neem dan contact op met uw maatschappelijk assistent(e) voor meer informatie. Een van de medewerkers van het departement Socioprofessionele inschakeling van het OCMW zal dan contact met u opnemen om u te helpen bij het zoeken naar werk.

Ik heb schulden of heb moeilijkheden om mijn facturen te betalen. Kan het OCMW me helpen?

Ja, ons OCMW beschikt over een dienst Schuldbemiddeling. Neem contact met ons callcenter op het nummer 02 240 30 80 voor bijkomende informatie.