Rol en opdrachten

De secretaris-generaal

Administratieve structuur

De voorzitster

Transparantie

De raad voor maatschappelijk welzijn

Vacatures in het OCMW

Werken bij het OCMW

OCMW-nieuws

Publicaties

blue_circle_LE CPAS

Rol en opdrachten van het OCMW

Doel: eenieder in de mogelijkheid stellen een leven te leiden
dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid

illu_LE CPAS_CPAS de Schaerbek
right_circle_la CASS_cpas de schaerbeek

;

grey_blue_line_LE CPAS_CPAS de Schaerbeek

“Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid”

Omdat elke persoon recht heeft op maatschappelijke dienstverlening die iedereen in staat moet stellen om een menswaardig leven te leiden, heeft het OCMW als opdracht aan personen en gezinnen de hulp toe te kennen die de gemeenschap is verschuldigd. Die kan materieel, sociaal, medisch, medisch-sociaal of psychologisch van aard zijn.

Het OCMW vervult deze opdracht uiteraard door de best aangepaste sociale werkmethodes te volgen en met respect voor ieders ideologische, filosofische of religieuze overtuigingen.

Artikel 1 van de organieke wet betreffende de OCMW’s zet de essentie zelf van de sociale en menselijke rol die aan de centra wordt toegekend om.

Voor kwetsbaren en mensen in armoede die er niet meer in slagen in hun basisbehoeften te voorzien (huur, gas/elektriciteit, voeding, gezondheid,…) bestaat er een overheidsinstelling die erop moet toezien dat alle burgers beschikken over de nodige middelen om waardig te leven zonder te moeten teruggrijpen naar vernederende of onterende middelen om zich de levensnoodzakelijke middelen te verschaffen.

notre_mission_LE CPAS_CPAS de Schaerbeek

Onze opdracht

De toekenning van een sociale uitkering is ongetwijfeld de best bekende opdracht van het OCMW: we hebben het over het leefloon, een financiële steun die mensen moet toelaten in hun basisbehoeften te voorzien.
Dat inkomen wordt toegekend na een sociaal onderzoek dat nagaat of alle toekenningsvoorwaarden zijn vervuld. Die opdracht die aan de OCMW’s werd toegekend is essentieel, ook al tonen alle studies aan dat die toegekende hulp niet volstaat om te leven.

Daarom kunnen aanvullende steunmaatregelen worden toegekend. Het OCMW kan verzachtende, curatieve of preventieve hulp bieden. Die kan materieel, sociaal, medisch, medisch-sociaal of psychologisch zijn. Hoewel de tussenkomst van het OCMW voor vele burgers essentieel is, is het takenpakket van het OCMW een stuk uitgebreider.

Het OCMW wordt in zijn werking aangestuurd door vier grote waarden: welwillendheid, respect, rechtvaardigheid en vernieuwing. Concreet komt dat tot uiting in de welwillende en professionele begeleiding om iedereen in staat te stellen over elementaire bestaansmiddelen te beschikken, voldoende zelfvertrouwen te herwinnen en een zinvol levensproject te ontwikkelen, via werk, vrijwilligerswerk binnen een vereniging of binnen een artistiek of cultureel project. Het gaat er niet om een project op te leggen, maar samen met de betrokkene  een project uit te werken volgens zijn mogelijkheden, vaardigheden en aspiraties.

Dankzij de steun van de vzw SeTIS Bruxelles en van het Asiel-, Migratie- en Integratiefonds (Programmering ESF 2021-2027), kunnen personen die niet de Europese nationaliteit hebben en die wettelijk in België verblijven gratis door een tolk worden bijgestaan wanneer ze bij de OCMW-diensten langskomen.